Rabbi Laurence Rosenthal

Ahavath Achim Synagogue, Atlanta